ПАМ’ЯТКА НА КАНІКУЛИ

Картинки по запросу канікули

Безпека життєдіяльності учнів під час весняних канікул

1.   Загальні положення

 

1.1.Інструкція з безпеки учнів під час весняних канікул поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час перебування учнів школи  на  весняних канікулах.

1.2.Інструкція розроблена відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. № 782, «Правил дорожнього руху України», затвер­дженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 р. № 1306, «Правил пожежної безпеки для закладів, установ і орга­нізацій системи освіти України», затвердженого наказом Мініс­терства освіти і науки України, Міністерства Внутрішніх справ України, Головного управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 р. № 348/70.

1.3.Усі учасники навчально-виховного процесу повинні знати правила надання першої (долікарської) допомоги при характерних ушко­дженнях, мати необхідні знання і навички користування медика­ментами.

 

2.   Вимоги безпеки життєдіяльності учнів під час весняних канікул

 

2.1. Вимоги безпеки життєдіяльності учнів школи перед початком весняних канікул.

2.1.1.Перед початком весняних канікул чітко визначити терміни початку та закінчення канікул.

2.1.2.У разі продовження канікул телефонувати в останній день визначених термінів до приймальної школи або класному керівнику  для визначення нового терміну канікул.

2.1.3.Ознайомитись із планом проведення  канікул у класі, школі , брати активну участь у запланова­них заходах.

2.1.4.У разі неможливості з поважних причин або за сімейни­ми обставинами взяти участь у запланованих заходах під час канікул, або вчасно приступити до навчальних занять після канікул, учні мають завчасно попередити класного керівника, надавши заяву від батьків чи медичну довідку, підтверджуючи обґрунтованість причини.

2.2.Вимоги безпеки життєдіяльності учнів школи під час весняних канікул.

2.2.1. Під час канікул, перебуваючи на ву­лиці і ставши учасником дорожньо-транспортного руху, чітко виконувати правила:

* рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку;

* за межами населених пунктів, рухаю­чись узбіччям чи краєм проїзної час­тини, йти назустріч руху транспортних засобів;

* переходити проїзну частину тільки у місцях пішохідних переходів, у тому числі підземних і надземних, а в разі їх відсутності — на перехрестях по лі­ніях тротуарів або узбіч;

* у місцях, де рух регулюється, керува­тися тільки сигналами регулювальника .   чи світлофора;

* виходити на проїзну частину з-за тран­спортних засобів, впевнившись у від­сутності інших транспортних засобів, що наближаються;

* чекати транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках (зупин­ках), тротуарах, узбіччях, не створю­ючи перешкод для дорожнього руху;

* на трамвайних зупинках, не обладна­них посадковими майданчиками, до­зволяється виходити на проїзну части­ну лише з боку дверей і тільки після зупинки трамвая;

* у разі наближення транспортного засо­бу з увімкненим проблисковим маяч­ком червоного або синього кольору чи спеціальним звуковим сигналом треба утриматися від переходу проїзної час­тини або негайно залишити її;

* категорично забороняється вибігати на проїзну частину, влаштовувати ігри на проїзній частині або поблизу неї, переходити проїзну частину поза пі­шохідним переходом, встановленими місцями;

* по проїзній частині на велосипеді ру­хатися дозволяється тільки дітям, які досягли 16 років; мопеди й велосипе­ди мають бути обладнанні звуковим сигналом і світлоповертачами: спе­реду — білого кольору, по боках — помаранчевого, ззаду — червоного; на голові у водія має бути захисний шолом;

* водіям мопедів і велосипедів заборо­няється: керувати транспортом з не­справним гальмом, звуковим сигналом, у темну пору доби; рухатися по автомагістралях, коли є поряд велосипедна доріжка; рухатися по тротуарах і пі­шохідних доріжках; їздити, не трима­ючись за руль, та знімати ноги з педа­лей; перевозити пасажирів; буксирува­ти інші транспортні засоби;  на інших засобах для катання (скейт-борд, самокат, ролики тощо) обирати місце на дитячих майданчиках тощо, на проїзну частину виїжджати забо­ронено;

* учні школи повинні виконувати за­значені правила, а також інші Прави­ла дорожнього руху України, про які дізналися на уроках ОБЖ, виховних годинах, предметних уроках, в інших навчальних спеціалізованих установах;

* перебувати поблизу залізничних колій дітям без супроводу дорослих заборо­нено;

* учні школи, користуючись транспорт­ним засобом, повинні сидіти або сто­яти тільки в призначених для цього місцях, тримаючись за поручень або інше пристосування.

2.2.2. Під час канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих установах, приміщеннях, транспорті учні школи повинні чітко виконувати правила по­жежної безпеки:

* забороняється брати з собою вогнене­безпечні предмети, які можуть спри­чинити пожежу (запальнички, сірники, петарди, бенгальські вогні, феєрверки, сигарети, легкозаймисті речовини, вог­непальну рідину тощо);

* користуватися газовою плитою дозво­ляється вдома, тільки із спеціалізова­ним електричним приладом для вми­кання, під наглядом дорослих;

* забороняється використовувати вікон­ниці на вікна для затемнення примі­щень і застосовувати горючі матеріали; зберігати бензин, газ та інші легкозай­мисті горючі рідини, приносити їх до приміщення;

* забороняється застосовувати предме­ти оформлення приміщень, декорації та сценічне обладнання, виготовлене із займистих синтетичних матеріалів, штучних тканин і волокон (пінопласту, поролону, полівінілу тощо);

* забороняється застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), використовувати хлопавки, застосовувати дугові прожектори, влаштовувати світло­ві ефекти із застосуванням хімічних та інших речовин, які можуть викли­кати загоряння; установлювати стільці, крісла та інші, конструкції, які викона­но з пластмас і легкозаймистих матері­алів, а також захаращувати предмета­ми проходи та аварійні виходи;

* у жодному разі не брати на вулиці чи в іншому місці незнайомі чи чужі     предмети, які носять характер побу­тової техніки, не вмикати їх у розетку вдома чи в інших приміщеннях — усе це може призвести до вибуху та над­звичайної ситуації;

* не наближатися до електроприладів, музичної апаратури, які живляться струмом. Користуватись електропри­ладами тільки в присутності батьків, сухими руками. У разі виявлення обі­рваних проводів, неізольованої про­водки,   її іскріння, негайно повідомити дорослих;

* не скупчуватися біля проходів у гро­мадських установах, входах та виходах, у приміщеннях вестибюлю;

* беручи участь у масових заходах, не кричати, не свистіти, не бігати, не стрибати, не створювати травмонебезпечних ситуацій у приміщенні, ви­конувати правила пожежної безпеки;

 * у разі пожежної небезпеки: наявності вогню, іскріння, диму,— негайно ви­йти на повітря (за двері, на балкон) і покликати на допомогу. Викликати службу пожежної охорони за номе­ром 101, назвавши своє ім'я, прізвище, свій номер телефону, коротко описав­ши ситуацію: наявність вогню, диму, кількість людей у приміщенні;

* при появі запаху газу в квартирі, при­міщенні в жодному разі не вмикати електроприлади, не користуватися ста­ціонарним чи мобільним телефоном, відчинити вікна, двері, перевірити приміщення, вимкнути газову плиту, якщо вона була включена й вийти з приміщення; покликати на допомогу дорослих, негайно повідомити в газо­ву службу за номером 104 чи 101 — пожежну охорону; назвавши своє ім'я, прізвище, свій номер телефону, корот­ко описавши ситуацію.

2.2.3. Під час канікул, перебуваючи вдома, на вулиці, в спеціалізованих устано­вах, громадських місцях, приміщеннях,транспорті тощо, учні школи повинні чітко виконувати правила з поперед­ження нещасних випадків, травмуван­ня, отруєння тощо:

* під час канікул забороняється набли­жатися до водоймищ й перебувати біля них без супроводу дорослих для запобігання утоплення дітей, особливо, коли вода покрита кригою – категорична заборона виходити на лід для попередження провалення під лід;

* категорично забороняється наближа­тися й перебувати біля будівельних майданчиків, кар'єрів, покинутих напівзруйнованих будівель для запобі­гання обрушень будівельних матеріа­лів й попередження травм і загибелі;

*категорично забороняється вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, стимулятори;

* категорично забороняється вживати в їжу гриби;

* категорично забороняється брати в ру­ки, нюхати, їсти незнайомі дикі росли­ни чи паростки квітів, кущів, дерев — це може призвести до отруєння;

* пересуватися обережно, спокійно. Бе­ручи участь в іграх, не створювати ха­отичний рух, не штовхатись, не крича­ти. На вулиці бути обережним, диви­тися під ноги, щоб не впасти в яму чи відкритий каналізаційний люк;

* не підходити на вулиці до обірваних, обвислих проводів або проводів, які стирчать, особливо якщо від них іде гудіння: проводи можуть бути ще під­живлені електрострумом;

* не підходити до щитових, не залазити на стовпи з високовольтними прово­дами: можна отримати удар електро­струмом від високовольтних живлень за 5 метрів;

* бути обережним на дитячих майдан­чиках, у парках відпочинку: спочатку переконатись, що гойдалки чи атракці­они, турніки, прилади справні, сильно не розгойдуватись й не розкачувати інших, щоб не призвести до травму­вання, падіння;

*  не виходити на дах багатоповерхівки для попередження падіння з висоти;

* не підходити до відкритих вікон, ми­ти вікна тільки в присутності дорос­лих, не нахилятись на перила, парапе­ти сходинок для запобігання падіння з висоти;

* не спускатись у підвали будинків чи інші підземні ходи, катакомби, бомбо­сховища: там може бути отруйний газ;

* не контактувати з незнайомими тва­ринами для запобігання укусів хворих на сказ тварин;

* застосовувати всі знання й правила, отримані на уроках ОБЖ, виховних годинах, навчальних уроках.

2.2.4. Під час канікул учні школи повинні виконувати правила безпеки життєдіяльності під час самостійного перебу­вання вдома, на вулиці, у громадських місцях, у друзів, на молодіжних дис­котеках, у замкнутому просторі при­міщень із чужими людьми, правил попередження правопорушень та на­сильства над дітьми:

* не розмовляти й не контактувати з не­знайомцями, особливо — не передава­ти їм цінні речі, ключі від дому, навіть якщо вони назвалися представниками правоохоронних органів, слід одразу ж кликати на допомогу та швидко йти до людей;

* не підходити й не сідати в автомобілі з незнайомцями, навіть якщо питають, як проїхати: слід сказати, що не зна­єте, і йти далі;

* забороняється перебувати без супро­воду дорослих на вулиці дітям до 10 років після 20.00, до 14 років після 21.00, до 18 років після 22.00; у темну пору сезону — після настання темряви;

* діти мають право не відчиняти дверей дому навіть представникам правоохо­ронних органів. Якщо незнайомець питає, чи скоро прийдуть батьки, слід повідомити, що скоро (вони в сусідів), а в цей час зателефонувати батькам;

* триматись далі від тих, хто влашто­вує бійки, не втручатись у суперечки дорослих і не провокувати словами, діями агресивну поведінку, яка може призвести до бійки або травми;

* не заходити в під'їзд, у ліфт із не­знайомими людьми; у разі підозрілих дій незнайомця відносно вас одразу кликати на допомогу. Бути уважними, оглядатися й перевіряти, чи не йде за вами хтось у провулках, підземних переходах, між будинками й тунелями. Якщо іде, зупинитися й відійти убік, щоб людина пройшла повз;

* завчасно просити батьків зустріти вас після заходів (дискотеки тощо); керу­ватись загальними правилами етикету й нормами поведінки, не провокува­ти оточуючих на агресивну поведінку рухами й словами. У разі небезпечної ситуації звертатись до служби охоро­ни закладу, викликати міліцію за но­мером  102, зателефонувати  батькам;

*  не вчиняти дії, які можуть призвести до правопорушень. Неповнолітніми, за Кримінальним кодексом, вважають­ся особи віком до 18 років. За злочини, вчинені після настання 14-річного віку, неповнолітні підлягають кримі­нальній відповідальності; позбавлення волі неповнолітньому може бути при­значене строком не більше 10 років; найбільш суворим примусовим захо­дом виховного характеру є направлен­ня до спеціальних навчально-виховних установ, яке здійснюється примусово, незалежно від бажання неповнолітньо­го чи його батьків;

 * батьки неповнолітніх, що не займають­ся вихованням своїх дітей, підлягають адміністративному штрафу в розмірах, передбачених відповідною статтею Кримінального кодексу України;

 * всеукраїнські гарячі лінії підтримки дітей та молоді України: «Телефон до­віри» — 800-500-21-80; національна гаряча лінія з питань попередження насильства над дітьми та захисту прав дітей — 500-500-33-50 (у межах Украї­ни дзвінки безкоштовні).

2.2.5. Під час канікул учні школи повинні виконувати правила щодо запобігання захворювань на грип, інфекційні, киш­кові захворювання, педикульоз тощо:

*     при нездужанні не виходити з дому, негайно викликати лікаря — не зара­жати інших людей;

*     хворому виділити окреме ліжко, по­суд, білизну;

*     приміщення провітрювати постійно;

*     у разі контакту із хворим одягати мар­леву маску;

*     хворому дотримуватися постільного режиму;

*     вживати заходів профілактики: їсти мед, малину, цибулю, часник; чітко до­тримуватися рекомендацій лікаря;

*     постійно мити руки з милом перед їжею;

*     не їсти брудних овочів і фруктів, ре­тельно їх мити, обдавати окропом;

*     для запобігання захворювань на педи­кульоз регулярно мити голову; довге волосся в дівчат має бути зібране в за­чіску, не користуватися засобами осо­бистої гігієни (розчіскою) інших осіб, а також не передавати іншим свої за­соби гігієни. Не міряти й не носити чужий одяг, головні убори, не переда­вати свій одяг іншим;

*     не вживати самостійно медикаментів, препаратів, не рекомендованих ліка­рем;

* у разі поганого самопочуття за відсут­ності поряд дорослих викликати швид­ку медичну допомогу за номером 103, описавши свій стан, назвавши номер свого телефону, домашню адресу, пріз­вище, ім'я; зателефонувати батькам.

 

3.   Вимоги безпеки життєдіяльності учнів у разі виникнення надзвичайної або аварійної ситуації

 

3.1.Не панікувати, не кричати, не метушитись, чітко й спокійно виконувати команди до­рослих, які перебувають поряд.

3.2.Зателефонувати батькам, коротко описати ситуацію, повідомити про місце свого пере­бування.

3.3.У разі, якщо ситуація вийшла з-під контро­лю дорослих, зателефонувати в служби екс­треної допомоги за номерами:

*      101 — пожежна охорона;

*      102 — міліція;

*      103 — швидка медична допомога;

*      104 — газова служба.

Коротко описати ситуацію, назвати адресу, де склалася надзвичайна ситуація, назвати своє прізвище, ім'я, номер свого телефону.

3.4.3а можливості покинути територію аварій­ної небезпеки.

Картинки по запросу канікули

Шановні учні!

Попереду прекрасна, але відповідальна пора – канікули.

Наберіться сил перед новим етапом навчання!

Знання правил поведінки збережуть ваше здоров'я і життя!

 

 

 1. Будьте культурними та дисциплінованими. Пам’ятайте: від вашої поведінки залежить честь сім'ї і школи.
 2. Будьте обережні та дотримуйтесь правил техніки безпеки при користуванні газом та електричними приладами.
 3. Не шкодьте своєму здоров’ю вживанням алкоголю, наркотиків, тютюнопалінням.
 4. Не допускайте гри з вогнем, вибухонебезпечними предметами.
 5. Не допускайте проявів жорстокості.
 6. Не ходіть самовільно до лісу, урочищ, річки.
 7. Не грайте поблизу залізничної колії, проїжджої частини дороги, на гірках біля автодоріг.
 8. Не користуйтеся піротехнічними засобами.
 9. Не відчиняйте двері незнайомцям, за відсутності вдома дорослих.
 10. Біля водойм перебувайте в супроводі дорослих, не пустуйте біля них.
 11. Дотримуйтесь правил поведінки у громадських місцях, на масових розважальних заходах, у громадському транспорті.
 12. Пам’ятайте про небезпеку, яка чатує на вас при контакті з собаками та іншими бездомними тваринами.
 13. Завжди і скрізь дотримуйтеся правил вуличного руху.
 14. Не перебувайте на вулиці після 19-ї години без супроводу дорослих.
 15. У разі небезпеки звертайтеся по допомогу за телефонами: 101,102,103,104.
 16. Відвідайте гімназію та візьміть участь у заходах, передбачених планом канікул.
 17. Пам’ятайте, що найкращий відпочинок – відпочинок з книгою в руках.

 

 

Щасливих канікул!